Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác dân vận chính quyền
Ngày đăng: 01/03/2024

Lượt xem:


Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận năm 2024 theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thành phố triển khai Chỉ thị số 33/CTTTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024.

Kế hoạch đặt ra nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới của cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp; tăng cường quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành kế hoạch hoạt động của đơn vị năm 2023. Đảm bảo việc thực hiện công tác dân vận chính quyền trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả công dân vận chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Theo Kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 33/CTTTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; công chức, viên chức phải nêu gương trong thực hiện công tác dân vận, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố, hoàn thành các mục tiêu của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, đánh giá, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính không cần thiết; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị; không trễ hẹn, thời hạn trong giải quyết hồ sơ hằng năm. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, trao đổi, giải quyết công việc; xây dựng và sử dụng có hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định.

Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, phản ánh, tố cáo theo quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, những bức xúc dư luận quan tâm, góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận khéo trên các lĩnh vực.

Tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan và đơn vị trực thuộc.


Lê Tuyến


Các tin khác:
Chia sẻ kinh nghiệm cùng cựu sinh viên Úc trong nghiên cứu, ứng phó biến đổi khí hậu tại Cần Thơ  (13/04/2024)
Triển khai chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  (12/04/2024)
Xây dựng các chương trình hỗ trợ người lao động, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn lao động  (05/04/2024)
Kết quả thực hiện triển khai một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến  (05/04/2024)
Chủ động tăng cường công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố  (04/04/2024)

b83a86fe-c9c3-4827-9b08-0df31e2175ac

Tiêu đề bài viết: Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác dân vận chính quyền . Nội dung như sau: . Theo tác giả: Lê Tuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang