Thông tin hoạt động của Sở ngành


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Quy chế quản lý Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thành phố Cần Thơ
Ngày đăng: 23/02/2024

Lượt xem:


Ngày 23/02/2024, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký ban hành Quy chế quản lý Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thành phố Cần Thơ. Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc có địa chi truy cập: https://check.cantho.gov.vn.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa đã có tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc hoặc có nhu cầu thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Các Sở, ban ngành thuộc UBND thành phố, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan là đối tượng được điều chỉnh bởi Quy chế.

Quy chế quy định cụ thể trình tự đăng ký tham gia Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc, việc quản lý và sử dụng phần mềm Hệ thống thống quản lý truy xuất nguồn gốc.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trực tiếp điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc triển khai, theo dõi, quản lý Phần mềm Hệ thống. Cấp, thu hồi tài khoản; phân quyền, phân nhóm, gắn tài khoản đăng nhập cho người sử dụng; cập nhật các danh mục, các thông tin cấu hình trên phần mềm theo nội dung đã được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện thu thập, cập nhật, bổ sung, thông tin trên phần mềm. Giám sát, theo dõi, kiểm tra các thông tin, bài viết, văn bản, dữ liệu được cập nhật trên phần mềm; huỷ thông tin, bài viết vi phạm đạo đức, thuần phong  mỹ tục, vi phạm Quy chế này và các quy định khác có liên quan. Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về sản phẩm, hàng hoá trên hệ thống đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Cập nhật tin tức hoạt động, văn bản quy phạm pháp luật về truy xuất nguồn gốc lên hệ thống. Xem xét cấp Giấy xác nhận tham gia Hệ thống quản lý cho các cơ sở đủ điều kiện. Tổng hợp thông tin, số liệu của Phần mềm Hệ thống báo cáo UBND thành phố theo yêu cầu. Đảm bảo an toàn thông tin theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Sở, ban ngành, UBND cấp huyện tham gia trong Hệ thống có trách nhiệm phân công, chỉ đạo đơn vị trực thuộc sử dụng, vận hành, quản lý Phần mềm Hệ thống. Rà soát, cập nhật, bổ sung, tiếp nhận yêu cầu từ cơ sở, phê duyệt thông tin thuộc thẩm quyền quản lý. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt thông tin. Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống quản lý, xem xét, kiểm tra, thẩm định, phê duyệt, xử lý Hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống quản lý; đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt, cấp tài khoản đăng nhập trên Phần mềm Hệ thống. Tiếp nhận tài khoản được cấp từ Sở Khoa học và Công nghệ, bàn giao cho cơ sở, hướng dẫn vận hành, quản trị Phần mềm Hệ thống cho cơ sở được cấp tài khoản.

Đồng thời, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ: Thu hồi, gỡ bỏ hoặc xác nhận lại tài khoản đăng nhập của cơ sở đưa thông tin sai lệch hoặc vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm, vi phạm các quy định của pháp luật có sự phản ánh hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm theo phân công, phân cấp quản lý. Khóa, ngăn chặn tài khoản cơ sở có hành vi cố ý đưa thông tin không phù hợp trên Phần mềm Hệ thống. Báo cáo kịp thời và đầy đủ các sự cố kỹ thuật, đề nghị hỗ trợ khắc phục sự cố trong quá trình quản lý, sử dụng phần mềm. Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này và các văn bản hướng dẫn sử dụng, vận hành phần mềm của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Trách nhiệm của cơ sở: Sử dụng, bảo mật tài khoản được cung cấp theo đúng mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế này. Các thông tin đăng tải lên phần mềm phải đảm bảo tính chính xác, trung thực, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã đăng tải, cập nhật. Kịp thời phản ánh các lỗi phát sinh hoặc sự cố kỹ thuật, vướng mắc phát sinh trong quá trình khai thác thông tin trên phần mềm.

Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về triển khai Hệ thống quản lý; làm đầu mối theo dõi, kiểm tra tiến độ cập nhật trên Hệ thống quản lý; chủ trì, đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy định của Quy chế này.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ rà soát, cập nhật, mở rộng và nâng cấp về kỹ thuật của Hệ thống quản lý; phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia và khai thác hiệu quả Hệ thống quản lý.


Lê Tuyến


41549c8e-9e8f-4da6-8b64-630c7db78cc4

Tiêu đề bài viết: Quy chế quản lý Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thành phố Cần Thơ. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Lê Tuyến.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang