Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động chính sách, TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Ngày đăng: 15/02/2024

Lượt xem:


Ngày 15/02, UBND thành phố ban hành Công văn số 555/UBND-KSTT chỉ đạo tập trung thực hiện việc đánh giá tác động chính sách, TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

Nghiêm túc thực hiện đánh giá tác động TTHC trong quá trình xây dựng văn bản văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định TTHC trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố để thực hiện biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thường xuyên nắm bắt, rà soát các vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện TTHC tại cơ quan, đơn vị mình và có đề xuất các bộ, ngành theo dõi lĩnh vực và Văn phòng Chính phủ để chỉ đạo tổ chức sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật kịp thời. Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp trong xây dựng văn bản giữa cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan kiểm soát TTHC, cơ quan thẩm định, bảo đảm việc đề xuất các chính sách pháp luật, TTHC cần thiết, hợp lý, hợp pháp, hiệu quả.

Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác đánh giá tác động chính sách, TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tổng hợp chung, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã giao Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp quận, huyện thực hiện nghiêm việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thẩm định đối với hồ sơ có đầy đủ báo cáo đánh giá tác động TTHC theo quy định nếu trong dự thảo văn bản có quy định TTHC.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã giao Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện nghiêm việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thẩm định đối với hồ sơ có đầy đủ báo cáo đánh giá tác động chính sách, báo cáo đánh giá tác động TTHC theo quy định. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo UBND thành phố theo quy định.


Thái Sơn


d37d44cf-10cc-4d84-897e-59327aad8ba1

Tiêu đề bài viết: Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động chính sách, TTHC trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung như sau: . Theo tác giả: Thái Sơn.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang