Địa phương


Cỡ chữ: +A | -A | Bản in
Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Ngày đăng: 22/09/2022

Lượt xem: 1


UBND TP Cần Thơ đã ban hành Công văn số 3782/UBND-NC ngày 22/9 về việc chỉ đạo, thực hiện kết quả kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thời gian qua, việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Về cơ bản, công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn thành phố được thực hiện đúng quy định Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm và các văn bản pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm, nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biện pháp bảo đảm, tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, đáp ứng nhu cầu của người dân, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Cần Thơ đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Trong đó, cần chú trọng khâu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký cho các cán bộ đăng ký và cán bộ tín dụng nhằm tăng cường, nâng cao kiến thức pháp luật trong lĩnh vực này, đặc biệt là sau khi Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót trong hoạt động đăng ký trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện đúng pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Mặt khác, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác đăng ký biện pháp bảo đảm, sắp xếp bố trí công chức phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo đó, thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm đúng quy định của pháp luật; quan tâm cử cán bộ tập huấn, bồi dưỡng nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ đăng ký.

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai TP Cần Thơ nghiên cứu, tiếp thu và khắc phục kịp thời những bất cập về đăng ký đã nêu tại Công văn số 3201/BTP-ĐKGDBĐ ngày 30/8/2022; hướng dẫn, chỉ đạo đối với hệ thống chi nhánh để thống nhất thực hiện.

Nghiêm túc chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục và xử lý đối với những hạn chế trong công tác đăng ký biện pháp bảo đảm qua kết quả kiểm tra theo Công văn số 3201/BTP-ĐKGDBĐ ngày 30/8/2022 của Bộ Tư pháp. Đồng thời, có giải pháp chỉ đạo, chấn chỉnh những thiếu sót của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn, không để lập lại những thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Cần Thơ có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng và cán bộ tín dụng làm công tác đăng ký biện pháp bảo đảm chủ động nghiên cứu, nắm bắt các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm để thực hiện việc đăng ký đúng quy định, trong đó lưu ý việc kê khai đầy đủ thông tin trên Phiếu yêu cầu đăng ký; cử cán bộ thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đăng ký; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với người dân, doanh nghiệp thực hiện việc xóa đăng ký thế chấp khi bên vay đã thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ.


Nguyên Trang


381206bb-b9f5-478f-82da-b49ac2f4070f

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

ipv6 ready