Chính trị Thành ủy Cần Thơ tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Thanh+uy+Can+Tho+to+chuc+quan+triet+trien+khai+Chi+thi+46+CT+TW+cua+Bo+Chinh+tri Ngày 12/8/2015, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TPCT, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.
Ngày 12/8/2015, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TPCT, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn TPCT http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Tang+cuong+cong+tac+phong+chong+bao+luc+hoc+duong+tren+dia+ban+TPCT Ngày 3/8/2015, Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1746-CV/TU về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn TPCT.
Ngày 3/8/2015, Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1746-CV/TU về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn TPCT.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Hướng dẫn về hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Huong+dan+ve+hoat+dong+tuyen+truyen+ky+niem+70+nam+Ngay+Cach+mang+Thang+Tam+va+Quoc+khanh+nuoc+Cong+hoa+xa+hoi+chu+nghia+Viet+Nam Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa có Công văn số 2473-CV/BTGTU về việc Hướng dẫn các địa phương, đơn vị về hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa có Công văn số 2473-CV/BTGTU về việc Hướng dẫn các địa phương, đơn vị về hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Cần Thơ hoàn thành Đại hội đại biểu các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Can+Tho+hoan+thanh+Dai+hoi+dai+bieu+cac+Dang+bo+truc+thuoc+Thanh+uy+nhiem+ky+2015+2020 Ngày 11/8/2015, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội Đảng bộ trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPCT; Thường trực và lãnh đạo Ban xây dựng Đảng các Quận, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy…
Ngày 11/8/2015, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội Đảng bộ trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPCT; Thường trực và lãnh đạo Ban xây dựng Đảng các Quận, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy…
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Ket+luan+cua+Pho+Thu+tuong+Chinh+phu+Vu+Duc+Dam+tai+cuoc+hop+ve+thuc+hien+Chi+thi+so+42CTTW+cua+Ban+Bi+thu Ngày 28/5/2015, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 184/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.
Ngày 28/5/2015, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 184/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPCT lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Tuyen+truyen+phuc+vu+Dai+hoi+dai+bieu+Dang+bo+TPCT+lan+thu+XIII+nhiem+ky+2015+2020 Ngày 5/6/2015, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ có Kế hoạch số 120-KH/BTGTU về công tác phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPCT lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ngày 5/6/2015, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ có Kế hoạch số 120-KH/BTGTU về công tác phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPCT lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/To+chuc+cac+hoat+dong+tuyen+truyen+ky+niem+100+nam+Ngay+sinh+dong+chi+Nguyen+Van+Linh Ngày 2/6/2015, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 2445-CV/BTGTU về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh.
Ngày 2/6/2015, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 2445-CV/BTGTU về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Tiep+tuc+thuc+hien+cuoc+van+dong+Nguoi+Viet+Nam+uu+tien+dung+hang+Viet+Nam Thành ủy Cần Thơ vừa có Công văn số 1663-CV/TU về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Thành ủy Cần Thơ vừa có Công văn số 1663-CV/TU về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Tang+cuong+su+lanh+dao+cua+Dang+doi+voi+cong+tac+giao+duc+ly+tuong+cach+mang%2C+dao+duc%2C+loi+song+van+hoa+cho+the+he+tre+giai+doan+2015+2030 Ngày 12/5/2015, Thành ủy Cần Thơ có Kế hoạch số 102-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.
Ngày 12/5/2015, Thành ủy Cần Thơ có Kế hoạch số 102-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 về các lĩnh vực khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và các vấn đề xã hội khác http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Thuc+hien+nhiem+vu+trong+tam+nam+2015+ve+cac+linh+vuc+khoa+hoc+va+cong+nghe+bao+ve+moi+truong%2C+giao+duc+va+dao+tao+day+nghe+y+te+va+cac+van+de+xa+hoi+khac Thành ủy Cần Thơ vừa có Kế hoạch số 100-KH/TU về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 về các lĩnh vực khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và các vấn đề xã hội khác.
Thành ủy Cần Thơ vừa có Kế hoạch số 100-KH/TU về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 về các lĩnh vực khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và các vấn đề xã hội khác.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban bí thư về quản lý và tổ chức lễ hội http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Trien+khai+thuc+hien+Chi+thi+so+41+CT+TW+cua+Ban+bi+thu+ve+quan+ly+va+to+chuc+le+hoi Ngày 21/4/2015, Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1650-CV/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban bí thư về quản lý và tổ chức lễ hội.
Ngày 21/4/2015, Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1650-CV/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban bí thư về quản lý và tổ chức lễ hội.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Lay+y+kien+dong+gop+du+thao+cac+van+kien+Dai+hoi+dai+bieu+toan+quoc+lan+thu+XII+cua+Dang Ngày 6/4/2015, Thành ủy Cần Thơ có Kế hoạch số 96-KH/TU về việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ các nhiệm kỳ 2015-2020.
Ngày 6/4/2015, Thành ủy Cần Thơ có Kế hoạch số 96-KH/TU về việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ các nhiệm kỳ 2015-2020.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Phoi+hop+to+chuc+thuc+hien+cuoc+van+dong+Xay+dung+gia+dinh+5+khong+3+sach+do+Trung+uong+Hoi+Lien+hiep+Phu+nu+Viet+Nam+phat+dong Ngày 27/3/2015, Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1633-CV/TU về việc phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.
Ngày 27/3/2015, Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1633-CV/TU về việc phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy và HĐND về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH năm 2015 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Thuc+hien+Nghi+quyet+cua+Chinh+phu%2C+Thanh+uy+va+HDND+ve+cac+giai+phap+chu+yeu+chi+dao%2C+dieu+hanh+phat+trien+KTXH+nam+2015 Ngày 23/1/2015, UBND TPCT ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy và Hội đồng nhân dân về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH năm 2015.
Ngày 23/1/2015, UBND TPCT ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thành ủy và Hội đồng nhân dân về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH năm 2015.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Mừng Xuân Ất mùi 2015 http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/To+chuc+ky+niem+85+nam+Ngay+thanh+lap+Dang+Cong+san+Viet+Nam+va+Mung+Xuan+At+mui+2015 Ngày 19/1/2015, Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1580-CV/TU về việc tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) và Mừng Xuân Ất mùi 2015.
Ngày 19/1/2015, Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1580-CV/TU về việc tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) và Mừng Xuân Ất mùi 2015.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Xay+dung+luc+luong+cong+an+trong+sach+vung+manh+tinh+nhue+dap+ung+yeu+cau+giu+gin+an+ninh+trat+tu+trong+tinh+hinh+moi Ngày 26-1-2015, Công an TPCT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình hoạt động năm 2015. Đến dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Trần Phi Hổ, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND; cùng đại diện các Cục, Tổng cục Bộ Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong thành phố.
Ngày 26-1-2015, Công an TPCT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình hoạt động năm 2015. Đến dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Trần Phi Hổ, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND; cùng đại diện các Cục, Tổng cục Bộ Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong thành phố.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) mừng Xuân Ất Mùi http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Ke+hoach+tuyen+truyen+ky+niem+85+nam+ngay+thanh+lap+Dang+Cong+san+Viet+Nam+321930322015+mung+Xuan+At+Mui Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU về việc tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) mừng Xuân Ất Mùi.
Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU về việc tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) mừng Xuân Ất Mùi.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Đảng về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Nam+vung+tu+tuong+chi+dao+cua+Dang+ve+xay+dung%2C+bao+ve+To+quoc+trong+tinh+hinh+moi Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. V.I. Lenin, người thầy vĩ đại của cách mạng thế giới đã chỉ rõ: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự vệ”. Trải qua các giai đoạn cách mạng, cùng với đường lối xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược sống còn. Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, được biểu hiện tập trung ở hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. V.I. Lenin, người thầy vĩ đại của cách mạng thế giới đã chỉ rõ: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự vệ”. Trải qua các giai đoạn cách mạng, cùng với đường lối xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược sống còn. Trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, được biểu hiện tập trung ở hai nhiệm vụ chiến lược có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Tang+cuong+su+lanh+dao+cua+Dang+doi+voi++tin+dung+chinh+sach+xa+hoi Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1565-CV/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1565-CV/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7
Họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam http://cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/CanTho/Tieng+Viet/TinTucSuKien/ChinhTri/Hop+mat+ky+niem+Ngay+thanh+lap+Quan+doi+Nhan+dan+Viet+Nam Ngày 19-12-2014, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) tổ chức họp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), với sự tham dự của trên 400 đại biểu.
Ngày 19-12-2014, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) tổ chức họp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), với sự tham dự của trên 400 đại biểu.
]]>
Fri, 14 Aug 2015 04:14:05 GMT+7